Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa istnieje 18 kompleksów użytków ekologicznych. Większość z nich to bagna o charakterze torfowiskowym, wyłączone z użytkowania łąki, pastwiska i ugory.

Łączna powierzchnia użytków ekologicznych na gruntach zarządznych przez Nadleśnictwo Bydgoszcz wynosi 158,56 ha. Większość z nich to bagna o charakterze bagien torfowiskowych lecz są tu także wyłączone z użytkowania łąki, pastwiska i ugory.

Użytki ekologiczne spełniają dwie ważne funkcje w krajobrazie: biocenotyczną i fizjocenotyczną. Stanowią ostoję wielu roślin naczyniowych, w tym chronionych i zagrożonych np. storczyków i rosiczki. Są miejscem bytowania i żerowania dla zwierząt. Wiele z użytków cechuje wysoka wartość krajobrazowa. Wpływają tez bardzo wyraźnie na zwiększenie bioróżnorodności Nadleśnictwa.

       Dzwonek sp. (fot. J.Chłąd)

Użytki te zostały powołane następującymi rozporządzeniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

  • Rozporządzenie nr 1/2004 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dziennik Urzędowy Województawa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8, pozycja 76),
  • Rozporządzenie nr 1/05 z dnia 27 stycznia 2005 w sprawie użytków ekologicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6, pozycja 89).

dostępnych pod adresem: http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/.

 

                 Galeria zdjęć z użytków ekologicznych nadleśnictwa (fot. J.Chłąd):

        

           

 

Opracował: T.Lewicki