Obszary Natura 2000

Obszary sieci "Natura 2000" w zasięgu działania Nadleśnictwa Bydgoszcz.

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu Nadleśnictwa Bydgoszcz leżą dwa skrajnie różne obszary chronionego krajobrazu: Obszar Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej i Obszar Łąk Nadnoteckich.

Rezerwaty przyrody

W miejscowości Brzoza, tuż nad Notecią, na tle torfiastych łąk nadnoteckich wznosi się kępa leśna, zwana Dzikim Ostrowem, w której obok bogatej kserotermicznej roślinności występują również dość rzadkie i chronione rośliny lasów liściastych.

Pomniki przyrody

Na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Bydgoszcz znajduje się 41 pomników przyrody objętych ochroną konserwatorską

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa istnieje 18 kompleksów użytków ekologicznych. Większość z nich to bagna o charakterze torfowiskowym, wyłączone z użytkowania łąki, pastwiska i ugory.

Ochrona gatunkowa fauny i flory

Zapraszamy do obejrzenia wilka żerującego na resztach upolowanej łani. Materiał został zarejestrowany 7 i 11 marca 2014 roku w Leśnictwie Bielice.