Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Bydgoszcz, ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota.

Budynek posiada 2 kondygnacje użytkowe i jest całkowicie podpiwniczony. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście na teren siedziby znajduje się od strony ul. Sosnowej (strona północno-zachodnia) i prowadzi na parter budynku. Wejście usytuowane jest na poziomie 14 antypoślizgowych zewnętrznych stopni schodowych (ok. 160 cm nad poziomem terenu utwardzonego przed budynkiem).

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu na terenie siedziby przed budynkiem nadleśnictwa, na którym jest wyznaczone 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się w odległości ok. 25 m od budynku administracyjnego nadleśnictwa. Cała droga dojazdowa z parkingu do platformy dla osób z dysfunkcją ruchu jest utwardzona.

Dostęp do budynku zapewnia zewnętrzna platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych (po wywołaniu sygnału dźwiękowego, pracownik nadleśnictwa uruchamia urządzenie kluczem, który znajduje się w pokoju nr 7 i wprowadza Gości na teren budynku). Wejście do budynku posiada 160 cm szerokości (w świetle po całkowitym otwarciu dwóch skrzydeł). Wejście prowadzi do korytarza głównego na parterze budynku, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "1" (parter budynku). Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po innych poziomach „0” i „2”.

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa. Sekretariat, biuro Nadleśniczego oraz Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz znajdują się na I piętrze budynku.

Drzwi w budynku na poziomie „1” do pomieszczeń biurowych posiadają szerokość 80 cm (w świetle po otwarciu skrzydła), natomiast do toalet 70 cm (w świetle po otwarciu skrzydła).

Wejścia do pomieszczeń biurowych i toalet nie posiadają progów.

W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń, ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników nadleśnictwa posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.
Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 52 381 41 08 lub e-mailowo na adres bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl.