Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 14 - Bioróżnorodność

Bioróżnorodnością nazywamy rozmaitość wszystkich form życia na danym terenie. Jest ona niezbędna do przetrwania wszystkich żywych organizmów na świecie.

Las, w tym także las gospodarczy, przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności oraz do jej utrwalenia. Gospodarowanie w lesie oparte jest na konieczności zapewnienia warunków do życia wszystkim gatunkom występującym w naturze, a także ochronie gatunków rzadkich, które tego najbardziej potrzebują. Nadaje ono lasom charakter wielofunkcyjny pod względem gatunkowym, wiekowym i przestrzennym. Zasady gospodarowania w lasach są podporządkowane ochronie bioróżnorodności. Realizuje się ją poprzez powszechną ochronę lasu, trwałość jego utrzymania , zrównoważone korzystanie z jego zasobów i ich  powiększanie.