Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat przyrody Dziki Ostrów

W miejscowości Brzoza, tuż nad Notecią, na tle torfiastych łąk nadnoteckich wznosi się kępa leśna, zwana Dzikim Ostrowem, w której obok bogatej kserotermicznej roślinności występują również dość rzadkie i chronione rośliny lasów liściastych.

Rezerwat leśny "Dziki Ostrów" został utworzony 4 kwietnia 1977 roku na powierzchni 74,68 ha. Obejmuje następujące oddziały: 572, 573, 576,577 Leśnictwa Smolno w Nadleśnictwie Bydgoszcz. Pod względem administracyjnym rezerwat leży na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.

Zasadniczym celem funkcjonowania rezerwatu jest ochrona zespołu dąbrowy świetlistej Potentillo albae-Quercetum z rzadkimi gatunkami roślin w runie. Obszar rezerwatu charakteryzuje się dość urozmaiconą rzeźbą terenu. Tworzą ją pagórki wydmowe w postaci garbów lub wałów ułożonych w kierunku wschód-zachód, powstałe na skutek erozji i sedymentacji materiału polodowcowego, rozmytego przez płynące wody.

       Żołędzie dębu szypułkowego (fot.J.Chłąd)

"Dziki Ostrów" już od dawna budził zrozumiałe zainteresowanie botaników. Pierwszą wzmiankę o nim podaje J.Urbański (1930) w pracy "Dziki Ostrów k. Brzozy pod Bydgoszczą". W 1938 roku A.Wodziczko, K.Krawiec i J.Urbański stwierdzili tu występowanie bardzo rzadkich w tej części Polski roślin, takich jak: kosaciec syberyjski, podejźrzon księżycowy, buławnik czerwony, podkolan zielonawy i pszczelnik wąskolistny.

W 1959 roku Barbara i Stanisław Szymańscy podają oprócz wyżej wymienionych gatunków jeszcze kilkanaście innych interesujących taksonów. Były wśród nich między innymi: kruszczyk szerokolistny, sasanka łąkowa, lilia złotogłów, dzwonek szczeciniasty, gnieźnik leśny, mieczyk błotny i turówka leśna. B.i S. Szymańscy wysunęli też jako pierwsi propozycję utworzenia na tym terenie rezerwatu.

 

Przedstawiając przyszły rezerwat, tak go w 1971 roku opisywała Jadwiga Wilkoń-Michalska.... "W miejscowości Brzoza, tuż nad Notecią, na tle torfiastych łąk nadnoteckich wznosi się kępa leśna, zwana Dzikim Ostrowem, w której obok bogatej kserotermicznej roślinności występują również dość rzadkie i chronione rośliny lasów liściastych. W świetlistej dąbrowie, zajmującej około 60% całego terenu, występuje najdalej na zachód wysunięte stanowisko pszczelnika wąskolistnego; poza tym rosną tutaj: sasanka łąkowa, dzwonek szczeciniasty i miodunka wąskolistna".

       W rezerwacie gospodaruje natura (fot.J.Chłąd)

"W bardziej wilgotnych, niżej położonych miejscach rosną rzadkie gatunki storczyków, jak buławnik czerwony, listera jajowata, gnieźnik leśny oraz lilia złotogłów, kosaciec syberyjski i kilka innych, chronionych gatunków"....

Przeprowadzone ostatnio badania fitosocjologiczne i florystyczne nie potwierdziły występowania kilku osobliwości florystycznych w rezerwacie. Nie stwierdzono między innymi: kosaćca syberyjskiego, pszczelnika wąskolistnego i gnieźnika leśnego. Jeśli nawet w trakcie badań przeoczono te gatunki, to ich niezauważeniu sprzyjało zapewne zmniejszenie się populacji tych roślin. Ponieważ nie zaobserwowano antropogenicznych przyczyn tego zjawiska, to można przypuszczać, że wynika ono z naturalnych tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w rezerwacie.

Obecne działania ochronne na terenie rezerwatu reguluje Plan Ochrony dla rezerwatu "Dziki Ostrów" ustanowiony Zarządzeniem nr 3/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011 roku, ze zmianami z 12 września 2022 r.

 

Galeria zdjęć z rezerwatu "Dziki Ostrów" (fot. J.Chłąd):

           

        

 

Opracował: T.Lewicki