Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu Nadleśnictwa Bydgoszcz leżą dwa skrajnie różne obszary chronionego krajobrazu: Obszar Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej i Obszar Łąk Nadnoteckich.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej obejmuje jedno z największych w Polsce pól wydmowych pokrywające najwyższe (672-675 m npm) terasy Pradoliny Wisły. Składa się z dwóch podjednostek; części zachodniej i części wschodniej. Podobszar zachodni obejmuje podstawowy fragment Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej w granicach dawnego województwa bydgoskiego. Jego powierzchnia ogólna wynosi 246 km2 w tym lasy - 231,5 km2, wody (głównie Jezioro Jezuickie) - 1,50 km2, tereny pozostałe, przeważnie rolne - 13 km2.

 

Obszar stanowi strefę masowego wypoczynku mieszkańców Bydgoszczy i innych pobliskich miejscowości. Pełni też ważną rolę w turystyce codziennej i świątecznej. Dużą jego część stanowią tereny leśne zachodniej i środkowej części Nadleśnictwa Bydgoszcz.
 

Obowiązują na nim następujące ograniczenia i zalecenia:

"Ze względu na wysoką podatność na zniszczenie słabo wykształconych gleb leśnych i naruszenie stateczności wydm i pól wydmowych - szczególny nacisk należy położyć na zapobieganie działaniom, które mogłyby doprowadzić do naruszenia tej równowagi. Ze względu na glebo i wodochronny charakter lasów - niektóre fragmenty kompleksów leśnych nie są wskazane do zrębów całkowitych. Wskazana jest natomiast adaptacja lasów do zwiększonej penetracji".

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej został utworzony Rozporządzeniem nr 9 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 roku w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskim (dawnym).

 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie obejmuje południowy fragment Nadleśnictwa Bydgoszcz (Leśnictwo Smolno). Ochroną krajobrazową otoczono tu dolinę rzeki Noteci.

 

Obszar ten o powierzchni ogólnej 1167,92 ha został utworzony na podstawie Uchwały nr  XVI/141/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2000r. Ochroną krajobrazową objęto zmeliorowaną dolinę rzeki Noteci. Powierzchnia omawianego obszaru w stanie posiadania nadleśnictwa wynosi około 532 ha.

 

W wyniku przeprowadzonych melioracji, kiedyś jedna z najbardziej zabagnionych dolin rzecznych została podzielona systemem rowów melioracyjnych i osuszona. Obecnie panującymi zbiorowiskami roślinnymi są łąki, najatrakcyjniej wyglądające późną wiosną. Dużą rolę w krajobrazie spełniają położone wśród łąk "mineralne wyspy – ostrowy" w tym rezerwat "Dziki Ostrów". Krajobraz ponadto urozmaicają zarośla łozowe oraz niewielkie skupienia zadrzewień i lasów olszowych. Również świat zwierząt jest bogaty. Notowano tu szereg gatunków zwierząt rzadkich i chronionych np.: ropuchę szarą i zieloną, jaszczurkę zwinkę, żurawie, słowiki, skowronki i trzciniaki.