Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin korzystania z wiat edukacyjnych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY EDUKACYJNEJ W

NADLEŚNICTWIE BYDGOSZCZ

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników.
Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Właścicielem wiaty edukacyjnej jest Nadleśnictwo Bydgoszcz
 2. Wiata, jako miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej, a także miejsce spotkań o charakterze wypoczynkowym służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
 3. Osoby korzystające z wiaty zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zapisów.
 4. Rezerwacji wiaty dokonuje się na warunkach oraz w sposób opisany i przedstawiony w siedzibie nadleśnictwa, a także na stronie internetowej nadleśnictwa: www.bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl
 5. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem całodobowym wobec powyższego nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób korzystających z niego.
 6. Obiekt czynny jest od godz. 900  do godz. 2200.
 7. W przypadku grup zorganizowanych, organizatorem spotkania pod wiatą może być wyłącznie osoba pełnoletnia, biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy
 8. Za osoby nieletnie przebywające na terenie wiaty, odpowiedzialność przejmują ich opiekunowie.
 9. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze będącej własnością Nadleśnictwa Bydgoszcz odpowiedzialność ponoszą osoby które szkodę wyrządziły lub ich przedstawiciel ustawowy.
 10. Nadleśnictwo Bydgoszcz nie ponosi odpowiedzialności za wszelką szkodę powstałą na terenie obiektu w zakresie uszkodzeń ciała lub utraty życia i zdrowia.
 11. Korzystający z wiaty zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej.
 12. Dopuszcza się możliwość rozpalenia ogniska w miejscu do tego wyznaczonym, jedynie po uprzednim otrzymaniu zgody zarządcy obiektu.
 13. Korzystanie z ognia może się odbywać pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
 1. rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu,
 2. po zakończeniu pobytu pod wiatą, osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie wygaszono,
 3. w przypadku wykrycia tlącego się drewna, należy je skutecznie zagasić,
 4. w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawiania go bez nadzoru.

 

 1. Zabrania się:
 1. zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu,
 2. dewastacji i zaśmiecania obiektu,
 3. niszczenia i uszkadzania roślin na terenie obiektu,
 4. wchodzenia na górne elementy konstrukcji,
 5. jazdy rowerami i pojazdami mechanicznymi po terenie obiektu.
 1. Nadleśnictwo może wnieść dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z obiektu jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
 2. Korzystający z wiaty i przebywający w jej sąsiedztwie ponoszą  odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z wiat oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu. W związku z tym, w przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz innych nieprawidłowości, należy przed rozpoczęciem korzystania z wiaty zgłosić je właściwemu leśniczemu.
 3. Parkowanie samochodów należy uzgodnić z właściwym leśniczym.
 4. Zwierzęta domowe winny przebywać na uwięzi lub w kagańcach, posiadać aktualne szczepienia, a ich nieczystości winny być niezwłocznie usunięte.
 5. Wstęp na teren obiektu oznacza zapoznanie się z regulaminem obiektu oraz jego akceptację.
 6. Przebywający na terenie wiaty, mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników Służby Leśnej.
 7. Wszelkie uwagi proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Bydgoszcz tel. 52 381 41 08 lub do gospodarzy obiektu – leśniczego ………..…………… lub podleśniczego – ……………………..

 

Numery alarmowe:

 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112
 • Straż pożarna: 998
 • Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Bydgoszcz (od kwietnia do października): 52 381 73 97

Regulamin miejsca postoju pojazdów

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

 

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników.
Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Bydgoszcz.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku – z wyjątkiem obowiązujących okresowych zakazów wstępu do lasu.
 4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także  należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2020 r. poz. 110 t.j.].
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2020 r., poz. 110 t.j.].
 7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się w szczególności:

 

 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 3. zaśmiecania terenu,
 4. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,
 5. pozostawiania pojazdów z włączonym silnikiem,
 6. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dróg  pożarowych,
 7. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej, bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 8. puszczania luzem zwierząt domowych,
 9. rozstawiania namiotów,
 10. pozostawiania  przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [ 24 godziny ],
 11. korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z przeznaczeniem.

 

 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
 2. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Bydgoszcz tel. 52 381 41 08

 

 

Numery alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112

Straż pożarna: 998

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Bydgoszcz (od kwietnia do października): 52 381 73 97


Regulamin miejsca odpoczynku

REGULAMIN MIEJSCA ODPOCZYNKU

 

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników.
Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 1. Regulamin miejsca odpoczynku określa warunki korzystania z miejsc odpoczynku zarządzanych przez Nadleśnictwo Bydgoszcz
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsce odpoczynku jest dostępne we wszystkie dni w roku – z wyjątkiem obowiązujących okresowych zakazów wstępu do lasu.
 4. Miejsce odpoczynku nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 6. Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku zabrania się w szczególności:

 

 1. niszczenia infrastruktury,
 2. zaśmiecania terenu,
 3. wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  na śmiecie znajdujących się na miejscu postoju,
 4. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca odpoczynku,  
 5. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 6. puszczania luzem zwierząt domowych,
 7. rozstawiania namiotów,
 8. korzystania z miejsca odpoczynku w inny sposób niż zgodnie z przeznaczeniem.

 

 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
 2. Należy korzystać z wyposażenia miejsca odpoczynku w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu odpoczynku proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Bydgoszcz tel. 52 381 41 08

 

Numery alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112

Straż pożarna: 998

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Bydgoszcz (od kwietnia do października): 52 381 73 97


Regulamin szlaku konnego

Regulaminu szlaku konnego

 

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników.
Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Szlak konny Nadleśnictwa Bydgoszcz przeznaczony jest wyłącznie do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam, gdzie pozwalają na to warunki terenowe i formalnoprawne, również zaprzęgów konnych.
 2. Przed skorzystaniem ze szlaku konnego każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze szlaku konnego uważa się za akceptację niniejszego regulaminu w całości przez użytkownika.
 3. Organizatorem turystyki konnej na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz nie jest PGL Lasy Państwowe, lecz są nimi ośrodki jeździeckie, stadniny, gospodarstwa agroturystyczne posiadające konie na cele rekreacyjne itp. Za ewentualne wypadki na szlakach konnych odpowiada organizator turystyki.
 4. Szlak konny ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem szlaku.
 5. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci użytkują szlak na odpowiedzialność opiekuna. Zabrania się jazdy konnej bez opieki osobom w wieku poniżej 17 lat.
 6. Jazda konna jest dopuszczona jedynie po wyznaczonych drogach leśnych i terenach/placach do tego przeznaczonych.
 7. Wskazane jest poruszanie się konno środkiem drogi.
 8. Podczas wymijania i/lub omijania innych użytkowników szlaku obowiązuje ruch prawostronny.
 9. Zbaczanie ze szlaków konnych jest dopuszczone jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).
 10. Poruszanie się po szlaku konnym jest dozwolone od świtu do zmroku.
 11. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów.
 12. Liczba koni wjeżdżających w tym samym momencie na dany odcinek szlaku konnego nie powinna być większa niż 10 (zastęp). W ciągu doby szlakiem nie powinno przemieszczać się więcej niż 10 zastępów konnych, tj. około 100 koni.
 13. Na szlaku konnym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny bez wiedzy organizatora turystyki, np. złomy, wywroty, złamane konary, drzewa ścięte przez bobry. O ich istnieniu prosimy poinformować zarządcę terenu – Nadleśnictwo Bydgoszcz pod numerem telefonu 52-381-41-08.
 14. Na szlaku i w jego pobliżu mogą występować rośliny toksyczne.
 15. Urządzenia zlokalizowane wzdłuż szlaku konnego są sprawne technicznie. Korzystanie z tych urządzeń odbywa się jednak wyłącznie na ryzyko uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osobowe lub rzeczowe powstałe wskutek nieprawidłowego ich użytkowania.
 16. Zabronione jest przywiązywanie koni do urządzeń nieprzeznaczonych dla koni.
 17. W boksie popasowym może jednocześnie przebywać tylko jeden koń.
 18. Miejsce rozstawiania tymczasowych zagród popasowych wyznacza administrator terenu – nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz poprzez stosowne ich oznakowanie.
 19. Obowiązek uprzątnięcia po koniu korytarza szlaku konnego i powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych – miejsc odpoczynku, parkingów leśnych – spoczywa na jeźdźcu.
 20. Woda znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz jest niezdatna do picia przez ludzi i zwierzęta, może być wykorzystywana jedynie do celów gospodarczych. Ewentualne spożycie następuje na własną odpowiedzialność, a Nadleśnictwo Bydgoszcz nie odpowiada za skutki niezastosowania się do ostrzeżenia.
 21. Jazda po szlakach konnych, na których istnieje prawdopodobieństwo napotkania pojazdów kołowych, dozwolona jest jedynie pod warunkiem przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, w tym m.in.:
 1. jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę – konia po swojej prawej stronie;
 2. jazda wierzchem powinna się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi – po poboczu, a jeżeli brak pobocza – po jezdni.
 1. Szlak konny wyposażony jest w infrastrukturę informacyjno-porządkową:
 1. oznakowanie przebiegu szlaków konnych – mogą występować dwa rodzaje oznakowania:
 1. emblemat konia na białym tle ze strzałką informującą o kierunku przebiegu szlaku konnego (wzór graficzny),
 2. zgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK – kolor pomarańczowy,
 1. znaki drogowe.
 1. Osoby korzystające ze szlaku zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 2. Za niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę konnego grzywna  w przypadkach określonych we właściwej ustawie lub kara pieniężna za każde niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu.
 3. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Nadleśnictwa Bydgoszcz lub Straży Pożarnej.
 4. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych.
 5. Nadleśniczy może udzielić zezwolenia grupom zorganizowanym na poruszanie się końmi wierzchowymi poza wyznaczonymi szlakami konnymi w określonym miejscu i czasie. W takim wypadku Nadleśnictwo Bydgoszcz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas poruszania się przez grupę poza wyznaczonymi szlakami.
 6. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać zgodę nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz. Organizator musi wówczas poinformować Nadleśnictwo Bydgoszcz o terminie i miejscu planowanych rajdów, wycieczek, imprez grupowych itp. nie później niż 14 dni przed ich planowaną organizacją. Na organizatorze spoczywa obowiązek sprzątania miejsca imprezy w jej trakcie i po jej zakończeniu.
 7. Nadleśnictwo Bydgoszcz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania ze szlaków konnych.
 8. Wszelkie uwagi użytkowników na temat szlaku konnego, proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Bydgoszcz tel. 52 381 41 08

 

 

 

Numery alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112

Straż pożarna: 998

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Bydgoszcz (od kwietnia do października): 52 381 73 97