Asset Publisher Asset Publisher

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Bydgoszcz,
ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez:

1. adres e-mail: bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl;

2. telefonicznie: 52 38 14 108;

3. pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem na adres
e-mail:
iod@comp-net.pl
.

PODSTAWA
PRAWNA
I CELE
PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, poszerzania społeczności jego sympatyków oraz utrzymywania z nimi kontaktu, a także w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilem Facebook, z uwzględnieniem zasad prywatności określonych przez Facebook (https://www.facebook.com/privacy/ explanation). Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

ŹRÓDŁO DANYCH

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników portalu.

ODBIORCY DANYCH

Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook,
a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania profilu przez Użytkowników.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepis szczególny
nie stanowi inaczej.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie.

INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA
DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

Informacje kontrolowane przez Facebook Ireland zostaną przekazane lub przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności (więcej: https://www.facebook.com/policy.php).

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia
w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (więcej: https://www.facebook.com/about/privacyshield
).


Klauzula informacyjna w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości

Szanowni Państwo;

Administrator danych osobowych - Główny Inspektor Straży Leśnej przywiązując szczególną wagę
do poszanowania Państwa prywatności dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo
danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
w szczególności  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Straży Leśnej
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 – 589-82 -14;
  e-mail: udodo@lasy.gov.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się
  w sprawie Pana/ Pani danych osobowych kierując korespondencję na adres siedziby
  Administratora telefonicznie – +48 668 – 489 – 563 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  na adres:
  udodo@lasy.gov.pl
 3. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się
  z Nadleśnictwem Bydgoszcz, z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Sosnowej 9, 86-005 Białe Błota, nr telefonu:
  +48 52 381-41-08; Straż Leśna +48 52-381-73-88,

  lub pisząc na adres mailowy: straz.bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl
 4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania,
  wykrywania i zwalczania czynów zabronionych na zasadach określonych w ustawie
  z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
  z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Głównego Inspektora Straży
  Leśnej są przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w szczególności jej art. 45
  ust. 1 pkt 3, art. 47 oraz art. 48a.
 6. Państwa dane przetwarzane we wskazanych powyżej celach mogą być przechowywane przez okres niezbędny
  dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej niż 10 lat chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.
 7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane organom publicznym, a także podmiotom
  współpracującym z Głównym Inspektorem Straży Leśnej, takim jak inne jednostki
  organizacyjne Lasów Państwowych, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi
  archiwizacji i obsługi serwisowej. Odbiorcy ci zobowiązani są również do należytej ochrony ujawnionych im
  danych osobowych.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane w przypadku naruszenia jej praw przysługuje prawo
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem
  nadzorczym w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych.

Skargę można wnieść za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej
na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
e-mailem: kancelaria@uodo.gov.pl lub
listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
  osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie
  danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w szczególności
  jej przepisów zawartych w  artykule od  22 do 25.

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Nadleśnictwie Bydgoszcz:

p. Patryk Makowski

iod@comp-net.pl

 

Nadleśnictwo Bydgoszcz uprzejmie informuje, że nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne itp.) poza prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi w ramach naborów ogłaszanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz. Wszelkie dokumenty złożone tradycyjnie lub drogą elektroniczną poza procedurą ogłoszonych naborów, pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną niezwłocznie odesłane, a wiadomości e-mail zostaną trwale usunięte ze wszystkich adresów mailowych Nadleśnictwa.

 

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jest Nadleśnictwo Bydgoszcz, ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota. Państwa dane osobowe, będą przetwarzanie w celu weryfikacji posiadania uprawnień do korzystania ze świadczeń oraz obsługi ich wypłaty z ZFŚS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Państwa dane osobowe, będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP. Szczegółowe informacje, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu, znajduje się na stronie internetowej:
http://www.bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych
oraz w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeniowej. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl.