Asset Publisher Asset Publisher

Nowy plan urządzenia lasu - uwagi i wnioski

Informujemy, że dla Nadleśnictwa Bydgoszcz, został wykonany projekt planu urządzenia lasu oraz prognoza oddziaływania tego planu na środowisko.
Plan ten będzie obowiązywał na lata 2022-2031.
Z projektem planu oraz prognozą można zapoznać się w siedzibie RDLP w Toruniu w godzinach urzędowania lub na stronie BIP RDLP w Toruniu pod adresem:
Uwagi i wnioski można składać do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu do dnia 23 grudnia 2021 roku, pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dyrektor RDLP w Toruniu rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski.