Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Obszary sieci "Natura 2000" w zasięgu działania Nadleśnictwa Bydgoszcz.

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk:

 
  • Równina Szubińsko-Łabiszyńska - PLH040029.

Równina Równina Szubińsko-Łabiszyńska obejmuje dno doliny ukształtowanej przez rzekę Noteć. Wypełniają ją organiczne gleby podlegające ochronie - torfy niskie i mursze. Zagospodarowana jest jako układ łąkowy mający swoją kontynuację w postaci kompleksu łąk Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Łąki te położone są w regionie pozostającym pod znacznym wpływem obszarów silnie zurbanizowanych, z Bydgoszczą na czele. Roślinność łąkowa kształtuje się między innymi na siedliskach łąk trzęślicowych. W runi łąkowej notowane jest występowanie staroduba łąkowego Ostericum palustre. Na niewielkich wyniosłościach rozwijają się grądy, w tym objęty ochroną rezerwatową drzewostan z lipą szerokolistną Tilia platyphyllos. Na miejscach wyżej położonych zachowały się stanowiska roślinności kserotermicznej. Równina Szubińsko-Łabiszyńska posiada plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 05.03.2020 r.

 

Źródło: www.geoportal.gov.pl

  

  • Dziki Ostrów - PLH040045

 

Granice Natury 2000 pokrywają się z granicami rezerwatu Dziki Ostrów. Obszar ten położony jestw całości na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz - Leśnictwa Smolno, Gmina Nowa Wieś wielka.

 

 

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków:

 

  • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - PLB300001.

Obszar obejmuje pradolinę rzeczną o zmiennej szerokości od 2 do 8 km, która ma tu przebieg równoleżnikowy. Od północy obszar graniczy z wysoczyzną Pojezierza Krajeńskiego - maksymalne deniwelacje pomiędzy dnem doliny a skrajem wysoczyzny dochodzą tu do 140 m. Od południa pradolina jest ograniczona piaszczystym Tarasem Szamocińskim, zajętym w znacznej mierze przez lasy, stykającym się z krawędzią Pojezierza Chodzieskiego. Znaczne części pradoliny zostały zmeliorowane i prowadzona jest na niej gospodarka łąkowa. W kilku miejscach pradoliny założono stawy rybne, na których prowadzona jest intensywna hodowla ryb - stawy Antoniny, Smogulec, Ostrówek, Występ i Ślesin. Zachodnia część pradoliny, objęta przez obszar, jest obecnie doliną Noteci. Część wschodnia jest doliną żeglownego Kanału Bydgoskiego, wybudowanego w końcu XVIII w., łączącego dorzecza Odry i Wisły.

 

 Źródło: www.geoportal.gov.pl