Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Bydgoszcz ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w miejscowości Białe Błota, w celu prowadzenia ogródka działkowego.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bydgoszcz, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2022r. poz. 672), ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w miejscowości Białe Błota, w celu prowadzenia ogródka działkowego.

 

 1. Opis przedmiotu dzierżawy:

 

Działka nr

OBRĘB EWIDENCYJNY/GMINA

CZĘŚĆ DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ

UŻYTEK

KLASA

POW. DO DZIERŻAWY

 

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ

LEŚNICTWO

NR ODDZIAŁU

1

Białe Błota/                     obręb Białe Błota

12159/10

R

V

0,0454 ha

BY1B/00085965/8

Lipniki

230-o-00

 

Po przeprowadzonym przetargu  zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas nieokreślony, z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia. Stawka czynszu uzyskana w przetargu będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie przez Prezesa GUS. Czynsz jest płatny jednorazowo do końca marca każdego roku na podstawie wystawionej przez Nadleśnictwo Faktury VAT. Dzierżawca ma obowiązek zapłaty podatku rolnego za dzierżawione grunty do właściwego miejscowo urzędu gminy.

Lokalizację przedmiotów przetargu przedstawia załącznik nr 1.

 

 1. Warunki dzierżawy:

Wymieniony wyżej grunt może zostać wydzierżawiony wyłącznie w celu prowadzenia uprawy rolnej w formie ogródka działkowego, bez możliwości lokalizacji jakichkolwiek naniesień na przedmiocie dzierżawy.

 

 

 1. Kryterium wyboru ofert:

Jedynym kryterium wyboru ofert jest wysokość czynszu dzierżawnego. W trakcie oceny i wyboru ofert najwyżej oceniona zostaje oferta, w której zaproponowano najwyższą wartość czynszu rocznego.  

 1. Kwota wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę działki wynosi  127,00 zł.

 

 1. Termin i miejsce przetargu:

Oferty przetargowe należy składać pisemnie, na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, w zabezpieczonej kopercie, na której należy umieścić adres Oferenta/adres do korespondencji oraz adnotację: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w celu prowadzenia ogródka działkowego” w sekretariacie Nadleśnictwa Bydgoszcz, ul. Sosnowa 9, w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2022r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert przez komisję nastąpi w dniu 17 października 2022r. o godz. 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa Bydgoszcz.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu otwarcia.

 1. Warunki udziału w przetargu:
 1. Przed złożeniem oferty, Oferent jest w obowiązku dokonać wizji lokalnej w terenie przedmiotu przetargu oraz zapoznać się ze wzorem umowy dzierżawy gruntów rolnych w celu prowadzenia ogródka działkowego (załącznik nr 3) i regulaminem przetargu (załącznik nr 4).

UWAGA! Wzór umowy nie podlega żadnym negocjacjom.

 1. Ponadto uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie Nadleśnictwa w terminie do 17 października 2022 roku do godziny 9.00 prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 2).

UWAGA! Oferty wypełnione błędnie lub w sposób nieczytelny zostaną przez komisję odrzucone.

 1. Do przetargu nie mogą przystąpić osoby zalegające z płatnościami wobec Nadleśnictwa Bydgoszcz.

 

 1. Postanowienia końcowe.

Kryterium wyboru ofert stanowi najwyższa zaoferowana wartość czynszu. W przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna zwycięska oferta dla danej nieruchomości, Oferenci którzy zaproponowali najwyższą stawkę zostaną zaproszeni do negocjacji.

Komisja przetargowa sporządza protokół w którym podaje m.in. kwotę czynszu oraz dane osoby, która przetarg wygrała.

Oferent, który wygra przetarg na dzierżawę gruntów, zobowiązany jest do podpisania umowy z Nadleśnictwem Bydgoszcz.

Czynsz dzierżawny za rok 2022 będzie obliczony proporcjonalnie za okres od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2022r.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, Nadleśnictwo może ją podpisać z Oferentem, który zaoferował najkorzystniejszą z pozostałych ofert.

Nadleśnictwo Bydgoszcz zastrzega sobie prawo do:

 1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 2. odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem. 

Pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:

 1. nie wpłynęła żadna oferta lub oferta zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza,
 2. żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej stawki czynszu,
 3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej.

 

Na wszelkie pytania i wątpliwości udzieli odpowiedzi Specjalista Służby Leśnej– Olga Ciemnoczołowska pod nr telefonu 606 975 014. W godzinach i dniach urzędowych od 7:00 do 15:00.