Asset Publisher Asset Publisher

Stanowisko Lasów Państwowych wobec „raportu” Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Rzekomy „raport” Pracowni na rzecz Wszystkich Istot o działalności Lasów Państwowych zawiera nieprawdziwe informacje. W opinii Lasów Państwowych jest to celowa i świadoma próba wprowadzenia w błąd opinii publicznej, mająca zdyskredytować pracę leśników.

„Raport” narusza dobre imię organizacji, dlatego wobec jego autorów mogą zostać podjęte odpowiednie kroki prawne.

Nieprawdą jest bowiem jakoby „2 mln m3 drewna pozyskane zostało bez zatwierdzonej oceny oddziaływania na środowisko”. W rzeczywistości każdy wdrożony do realizacji projekt planu urządzenia lasu podlega procedurze oddziaływania na środowisko.

Nieprawdą jest też wniosek jakoby w 2019 r. pozyskano 49 mln m3 drewna. W rzeczywistości w 2019 r. pozyskano 38,89 mln m3, czyli ponad 20 proc. mniej niż podają autorzy „raportu”

Nieprawdą jest jakoby „gospodarka leśna w Polsce była niezgodna z prawem UE”.  W rzeczywistości wszystkie przepisy polskiego prawa obejmujące zakres działalności Lasów Państwowych są zgodne z unijnym prawodawstwem.

Nieprawdą jest jakoby „społeczeństwo nie miało prawa kwestionowania prowadzonych prac gospodarczych w lesie”. W rzeczywistości udział strony społecznej w procesie przygotowywania planów urządzenia lasu gwarantują przepisy ustawy o dostępie do informacji o środowisku. Na każdym etapie tworzenia planu każdy zainteresowany może złożyć poprawki i wnioski. Ponadto Lasy Państwowe dostarczają wielu narzędzi do sprawowania społecznej kontroli nad lasami, na czele z unikalnym na skalę Europy internetowym Bankiem Danych o Lasach.

Nieprawdą jest również jakoby nadleśnictwa prowadziły działalność bez konsultacji społecznych. W rzeczywistości wszystkie nadleśnictwa wykonują swoje zadania na podstawie ściśle określonych przepisów, w tym m.in. projektów, dla których przeprowadzono konsultowane społecznie prognozy oddziaływania na środowisko.

To tylko niektóre przykłady nieprawdziwych informacji zawartych w „raporcie”. Opracowanie zawiera również wiele tez i wniosków, które nie mają żadnych realnych podstaw albo opierają się na nieprawdzie, jak choćby stwierdzenie, że Lasy Państwowe rzekomo prowadzą politykę „utraty bioróżnorodności w lasach” czy „systemowo naruszają prawo”.

Lasy Państwowe z dużym uznaniem odnoszą się do działalności wszystkich organizacji ekologicznych, których prawdziwym celem jest dobro polskiej przyrody. Lasy Państwowe przestrzegają przed nierzetelnymi organizacjami, jak Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, które posługują się nieprawdą i celowo wprowadzają w błąd opinię publiczną dla swoich partykularnych interesów, niemających nic wspólnego z ochroną przyrody. Taka działalność jest nieuczciwa wobec całego środowiska ekologicznego, podważa bowiem jego wiarygodność.