Asset Publisher Asset Publisher

Realizacja projektu z EFRR w Nadleśnictwie Bydgoszcz w latach 2018 - 2019

   W ramach projektu osi priorytetowej 4. region przyjazny środowisku i działań 4.5. ochrona przyrody RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nadleśnictwo Bydgoszcz zrealizowało i przekazało do rozliczenia projekt pod nazwą  „Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Toruniu”.

   W 2018 i 2019 roku w ramach tego projektu poprawiono zagospodarowanie turystyczne i edukacyjne lasu na terenie nadleśnictwa. Udało się utworzyć nowe arboretum i przystanek edukacyjny dla najmłodszych - „mikroszkółka”. Wyremontowaliśmy również mostki na leśnej ścieżce dydaktycznej Białe Błota oraz stworzyliśmy nową jej trasę i wyposażyliśmy w kosze i ławki.  Trzy ścieżki edukacyjne: Białe Błota, Łochowo i Dziki Ostrów zostały wyposażone w kody QR, które ułatwią dostęp do wiedzy o przyrodzie i lesie. Na ścieżce Białe Błota wymieniono na nowe 25 tablic edukacyjnych. Na ścieżce rowerowej w leśnictwach Bielice i Zielonka ustawiono dwa, zadaszone parkingi rowerowe, a przy wiacie w leśnictwie Smolno wybudowano profesjonalne miejsce na ognisko. Udało się również wykonać prace w rezerwacie Dziki Ostrów zgodnie z jego operatem. Wykonano pełne inwentaryzacje przyrodnicze wszystkich użytków ekologicznych w Nadleśnictwie Bydgoszcz. Sala przyrodniczo leśna została wyposażona w nowe urządzenia służące edukacji oraz wiele eksponatów. Nadleśnictwo Bydgoszcz wzbogaciło się również o trzy nowe foldery: Leśnej Ścieżki Dydaktycznej Białe Błota , Puszczy Bydgoskiej i Historyczny.

 

P. Jurek