Asset Publisher Asset Publisher

Postępy w realizacji projektów z EFRR

W ramach projektu osi priorytetowej 4 - Region przyjazny środowisku i działań 4.5 - ochrona przyrody RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Nadleśnictwo Bydgoszcz realizuje w latach 2018-2019 projekt pod nazwą  „Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Toruniu”.

W 2018 roku w ramach tego projektu poprawiono zagospodarowanie turystyczne i edukacyjne lasu na terenie nadleśnictwa. Wybudowano dwa miejsca postoju i odpoczynku dla rowerzystów na terenie leśnictw Bielice i Zielonka, przy trasie rowerowej – Lotnisko – Stryszek. Wyznaczono trasę nowej ścieżki edukacyjnej w rezerwacie „Dziki Ostrów” znajdującym się na obszarze leśnictwa Smolno. Tam też wykonano miejsce na ognisko przy wiacie edukacyjnej. Zmieniona została również trasa leśnej ścieżki dydaktycznej Białe Błota, która w przyszłym roku zostanie wyposażona w nowe przystanki. Dokonaliśmy również inwentaryzacji przyrodniczej dwudziestu użytków ekologicznych znajdujących się na terenie nadleśnictwa.

P.Jurek