Asset Publisher Asset Publisher

Majówka w Puszczy Bydgoskiej

Wybierając się na wiosenny spacer pamiętajmy o zasadach zachowania się w lesie

Zbliżające się dni wolne od pracy oraz tęsknota za kontaktem z wiosenną naturą skłaniają nas do wypoczynku w lesie. Zapraszając serdecznie do odwiedzenia Puszczy Bydgoskiej przypominamy Państwu ogólne zasady zachowania się na terenach leśnych:

Zgodnie z art.30 ustawy o lasach, w lasach zabrania się:
 1.  Zanieczyszczania gleby i wód,
 2.  Zaśmiecania,
 3.  Rozkopywania gruntu,
 4.  Niszczenia grzybów oraz grzybni,
 5.  Niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,
 6. Zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,
 7. Rozgarniania i zbierania ściółki,
 8. Wypasu zwierząt gospodarskich,
 9. Biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
 10. Wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenie legowisk, nor i mrowisk,
 11. Płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
 12. Puszczania psów luzem,
 13. Hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych.

Ponadto w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać pożar, a w szczególności:

 1. Rozniecać ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
 2. Korzystać z otwartego płomienia,
 3. Wypalać wierzchnią warstwę gleby i pozostałości roślinnych.

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego w lasach
http://www.lasy.gov.pl/informacje/zagrozenie-pozarowe

O wszelkich zauważonych zagrożeniach prosimy informować Służbę Leśną, pod numerem telefonu +48 604 799 322 lub służby ratownicze pod numerem telefonu 112.