Wydawca treści Wydawca treści

Przystanek 8 „Łąka i bagno"

Łąki i bagna wśród lasów są składnikiem przyrody zwiększającym jej zróżnicowanie.

Bagna są magazynem wody dla otaczającego lasu, a łąki dostawcą pokarmu dla wielu organizmów żyjących w lesie. Bagienka to stale lub okresowo zalewane obniżenia terenu, są one w większości aktualnie włączone w system użytków ekologicznych, czyli obszarów chronionych w celu zachowania ich charakteru. Rola tych terenów została doceniona i nie ma zagrożenia dla ich istnienia ze strony gospodarki leśnej. Występujące w lasach i na ich obrzeżach bagna i łąki są stałym elementem środowiska leśnego, prowadzącym do wzmocnienia jego odporności na czynniki szkodliwe. Bagna i łąki spełniają rolę nie tylko magazynu wody, ale również jej naturalnego oczyszczania. Środowiska te są miejscem bytowania wielu roślin i zwierząt, bez których zdrowotność lasu uległaby pogorszeniu. Granica utworzona na styku lasu, łąk lub bagien jest strefą przejściową tzw. ekotonem. W strefie tej jest większa koncentracja gatunków roślin i zwierząt oraz ich zwiększona ilość. W ekotonie występują gatunki charakterystyczne dla dwu biocenoz graniczących ze sobą oraz gatunki typowe dla specyficznych warunków przejściowych.

Na bagnach występujących w rezerwacie i jego otulinie występują następujące cenne gatunki roślin: buławnik czerwony, listera jajowata, gnieźnik leśny, lilia złotogłów, kosaciec syberyjski, turzyce, wełnianki, przytulia błotna, skrzyp bagienny, gnidosz bagienny, sity, a także mchy i torfowce. Na wyższych terenach, gdzie utworzyły się łąki, występują: sasanka łąkowa, dzwonek szczeciniasty, miodunka wąskolistna oraz trawy: turzyce, kostrzewy, mietlice, tomki itp. Oczywiście bogactwo tych terenów powoduje, że są one chętnie wykorzystywane jako schronienie i baza pokarmowa przez liczne zwierzęta. Do najliczniejszych należą różnego rodzaju gatunki owadów, większość gatunków żab i jaszczurek. Obszar rezerwatu upodobały sobie również dziki, sarny, lisy, a okresowo jelenie.

Współrzędne GPS:
53°00'54.3"N 18°00'26.5"E
53.015090, 18.007360