Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Nazwa projektu: "Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo  na terenie  na terenie  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ".

Beneficjent projektu:

Skarb Państwa – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.

Planowany okres realizacji projektu: lata 2018-2019.

Planowane zadania w ramach projektu w roku 2018 obejmują:

  1. Budowę parkingów na ścieżkach rowerowych w terenie obszaru chronionego krajobrazu w leśnictwach  Bielice i Zielonka Nadleśnictwo Bydgoszcz.
  2. Zmianę trasy leśnej ścieżki dydaktycznej Białe Błota .
  3. Opracowanie materiałów edukacyjnych – foldery.
  4. Inwentaryzacja przyrodnicza użytków ekologicznych.
  5. Prace w Rezerwacie Dziki Ostrów.
  6. Oznaczenie leśnej ścieżki  dydaktycznej Dziki Ostrów. Wykonanie miejsca na ognisko.

Planowane efekty projektu:

Ochrona terenów cennych przyrodniczo poprzez poprawę sieci miejsc postojów i usprawnienie ruchu turystycznego.

Kierowanie ruchu turystycznego na tereny atrakcyjne przyrodniczo w taki sposób, aby zminimalizować wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze. Pogodzenie rekreacji i ochrony przyrody.

Zmiana świadomości zwiedzających przez podnoszenie ich wiedzy o przyrodzie.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi3 999 889,21zł i obejmuje dofinansowaniez Funduszu w kwocie 2 334 608,17 zł, co stanowi58,40%, z czego koszt realizacji projektu dla Nadleśnictwa Bydgoszcz wynosi 264 245,00 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie 154 319,08 zł.