Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne Nadleśnictwa Bydgoszcz

Lesistość terenu w w obszarze działania Nadleśnictwa Bydgoszcz ze względu na zwarty kompleks leśny Puszczy Bydgoskiej przyjmuje wartości znacznie wyższe od średniej europejskiej.

          Polska   należy   do   grupy   krajów   o   największej  powierzchni  lasów  w  Europie -  po Francji,  Niemczech i Ukrainie.  Lesistość Polski, mierzona jako stosunek procentowy powierzchni lasów do powierzchni lądowej wynosi 29,7%. Jest ona niższa od europejskiej średniej (33,8%). Powierzchnia leśna przypadająca na jednego mieszkańca Polski wynosi 0,24 ha i jest jedną z niższych w regionie.

          Porównując lesistość w obszarze działania Nadleśnictwa Bydgoszcz do wskaźników dotyczących całych polskich lasów można zauważyć, że ze względu na zwarty kompleks leśny Puszczy Bydgoskiej oraz małą powierzchnię polną w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa cecha ta przyjmuje wartości znacznie wyższe od średniej europejskiej:

  • w zasięgu nadleśnictwa na terenie miasta Bydgoszczy: 61,0%;
  • w zasięgu nadleśnictwa na terenie powiatu bydgoskiego: 39,7%;
  • w zasięgu nadlesnictwa na terenie powiatu nakielskiego: 53,2%,

Średnio dla całego zasięgu działania nadleśnictwa: 43,5%.  

          Według "Raportu o stanie lasów Europy" z 2007 roku średnia dla Polski zasobność lasów w drewno wynosi około 206 m3/ha i jest prawie dwukrotnie wyższa od przeciętnej dla całej Europy zasobności 106 m3/ha (nie uwzględniającej zasobów drzewnych Niemiec i Szwajcarii). Przeciętna zasobność drzewostanów w lasach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest dwukrotnie wyższa niż w lasach prywatnych i gminnych. Sposób prowadzenia w Polsce gospodarki leśnej, a także skuteczność działań w dziedzinie ochrony ekosystemów i zachowania różnorodności biologicznej są w Europie wysoko oceniane. Na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe leży duża część obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

          

ZASOBY LEŚNE NADLEŚNICTWA BYDGOSZCZ W KLASACH WIEKU DRZEWOSTANÓW,

 ZINWENTARYZOWANE NA POCZĄTKU CYKLU URZĄDZENIOWEGO LASU 2002-2011.

 

Obręby leśne
1-20
lat
21-40
lat
41-60
lat
61-80
lat
81-100 lat
101-120 lat
121-140 lat
141-160 lat
Klasa
odnowienia
Przestoje
Ogółem
Bartodzieje
ha
875,65
1402,72
1454,72
1349,67
883,48
956,22
205,74
93,8
4,15
-
7226,15
m3
8090
172760
297005
328705
227390
246055
51025
22175
720
3641
1357566
Bydgoszcz
ha
761,82
1099,13
1565,15
1373,75
1203,17
813,47
137,33
43,84
22,75
-
7020,41
m3
9465
138705
331235
348095
312720
214010
34305
9135
3705
3159
1404534
Nadleśnictwo
ha
1637,47
2501,85
3019,87
2723,42
2086,65
1769,69
343,07
137,64
26,9
-
14246,56
m3
17555
311465
628240
676800
540110
460065
85330
31310
4425
6800
2762100
Nadleśnictwo %
ha (%)
11,5
17,6
21,2
19,1
14,6
12,4
2,4
1,0
0,2
0,0
100,0
m3 (%)
0,6
11,3
22,7
24,5
19,6
16,7
3,1
1,1
0,2
0,2
100,0

 

Na podstawie: "Niezbednika edukatora'", CILP Warszawa 2010 oraz "Elaboratu Nadleśnictwa Bydgoszcz".