Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin szlaku konnego

Regulaminu szlaku konnego

 

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników.
Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Szlak konny Nadleśnictwa Bydgoszcz przeznaczony jest wyłącznie do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam, gdzie pozwalają na to warunki terenowe i formalnoprawne, również zaprzęgów konnych.
 2. Przed skorzystaniem ze szlaku konnego każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze szlaku konnego uważa się za akceptację niniejszego regulaminu w całości przez użytkownika.
 3. Organizatorem turystyki konnej na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz nie jest PGL Lasy Państwowe, lecz są nimi ośrodki jeździeckie, stadniny, gospodarstwa agroturystyczne posiadające konie na cele rekreacyjne itp. Za ewentualne wypadki na szlakach konnych odpowiada organizator turystyki.
 4. Szlak konny ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem szlaku.
 5. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci użytkują szlak na odpowiedzialność opiekuna. Zabrania się jazdy konnej bez opieki osobom w wieku poniżej 17 lat.
 6. Jazda konna jest dopuszczona jedynie po wyznaczonych drogach leśnych i terenach/placach do tego przeznaczonych.
 7. Wskazane jest poruszanie się konno środkiem drogi.
 8. Podczas wymijania i/lub omijania innych użytkowników szlaku obowiązuje ruch prawostronny.
 9. Zbaczanie ze szlaków konnych jest dopuszczone jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).
 10. Poruszanie się po szlaku konnym jest dozwolone od świtu do zmroku.
 11. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów.
 12. Liczba koni wjeżdżających w tym samym momencie na dany odcinek szlaku konnego nie powinna być większa niż 10 (zastęp). W ciągu doby szlakiem nie powinno przemieszczać się więcej niż 10 zastępów konnych, tj. około 100 koni.
 13. Na szlaku konnym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny bez wiedzy organizatora turystyki, np. złomy, wywroty, złamane konary, drzewa ścięte przez bobry. O ich istnieniu prosimy poinformować zarządcę terenu – Nadleśnictwo Bydgoszcz pod numerem telefonu 52-381-41-08.
 14. Na szlaku i w jego pobliżu mogą występować rośliny toksyczne.
 15. Urządzenia zlokalizowane wzdłuż szlaku konnego są sprawne technicznie. Korzystanie z tych urządzeń odbywa się jednak wyłącznie na ryzyko uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osobowe lub rzeczowe powstałe wskutek nieprawidłowego ich użytkowania.
 16. Zabronione jest przywiązywanie koni do urządzeń nieprzeznaczonych dla koni.
 17. W boksie popasowym może jednocześnie przebywać tylko jeden koń.
 18. Miejsce rozstawiania tymczasowych zagród popasowych wyznacza administrator terenu – nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz poprzez stosowne ich oznakowanie.
 19. Obowiązek uprzątnięcia po koniu korytarza szlaku konnego i powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych – miejsc odpoczynku, parkingów leśnych – spoczywa na jeźdźcu.
 20. Woda znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz jest niezdatna do picia przez ludzi i zwierzęta, może być wykorzystywana jedynie do celów gospodarczych. Ewentualne spożycie następuje na własną odpowiedzialność, a Nadleśnictwo Bydgoszcz nie odpowiada za skutki niezastosowania się do ostrzeżenia.
 21. Jazda po szlakach konnych, na których istnieje prawdopodobieństwo napotkania pojazdów kołowych, dozwolona jest jedynie pod warunkiem przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, w tym m.in.:
 1. jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę – konia po swojej prawej stronie;
 2. jazda wierzchem powinna się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi – po poboczu, a jeżeli brak pobocza – po jezdni.
 1. Szlak konny wyposażony jest w infrastrukturę informacyjno-porządkową:
 1. oznakowanie przebiegu szlaków konnych – mogą występować dwa rodzaje oznakowania:
 1. emblemat konia na białym tle ze strzałką informującą o kierunku przebiegu szlaku konnego (wzór graficzny),
 2. zgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK – kolor pomarańczowy,
 1. znaki drogowe.
 1. Osoby korzystające ze szlaku zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 2. Za niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę konnego grzywna  w przypadkach określonych we właściwej ustawie lub kara pieniężna za każde niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu.
 3. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Nadleśnictwa Bydgoszcz lub Straży Pożarnej.
 4. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych.
 5. Nadleśniczy może udzielić zezwolenia grupom zorganizowanym na poruszanie się końmi wierzchowymi poza wyznaczonymi szlakami konnymi w określonym miejscu i czasie. W takim wypadku Nadleśnictwo Bydgoszcz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas poruszania się przez grupę poza wyznaczonymi szlakami.
 6. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać zgodę nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz. Organizator musi wówczas poinformować Nadleśnictwo Bydgoszcz o terminie i miejscu planowanych rajdów, wycieczek, imprez grupowych itp. nie później niż 14 dni przed ich planowaną organizacją. Na organizatorze spoczywa obowiązek sprzątania miejsca imprezy w jej trakcie i po jej zakończeniu.
 7. Nadleśnictwo Bydgoszcz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania ze szlaków konnych.
 8. Wszelkie uwagi użytkowników na temat szlaku konnego, proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Bydgoszcz tel. 52 381 41 08

 

 

 

Numery alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112

Straż pożarna: 998

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Bydgoszcz (od kwietnia do października): 52 381 73 97