Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z wiat edukacyjnych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY EDUKACYJNEJ W

NADLEŚNICTWIE BYDGOSZCZ

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników.
Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Właścicielem wiaty edukacyjnej jest Nadleśnictwo Bydgoszcz
 2. Wiata, jako miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej, a także miejsce spotkań o charakterze wypoczynkowym służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
 3. Osoby korzystające z wiaty zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zapisów.
 4. Rezerwacji wiaty dokonuje się na warunkach oraz w sposób opisany i przedstawiony w siedzibie nadleśnictwa, a także na stronie internetowej nadleśnictwa: www.bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl
 5. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem całodobowym wobec powyższego nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób korzystających z niego.
 6. Obiekt czynny jest od godz. 900  do godz. 2200.
 7. W przypadku grup zorganizowanych, organizatorem spotkania pod wiatą może być wyłącznie osoba pełnoletnia, biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy
 8. Za osoby nieletnie przebywające na terenie wiaty, odpowiedzialność przejmują ich opiekunowie.
 9. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze będącej własnością Nadleśnictwa Bydgoszcz odpowiedzialność ponoszą osoby które szkodę wyrządziły lub ich przedstawiciel ustawowy.
 10. Nadleśnictwo Bydgoszcz nie ponosi odpowiedzialności za wszelką szkodę powstałą na terenie obiektu w zakresie uszkodzeń ciała lub utraty życia i zdrowia.
 11. Korzystający z wiaty zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej.
 12. Dopuszcza się możliwość rozpalenia ogniska w miejscu do tego wyznaczonym, jedynie po uprzednim otrzymaniu zgody zarządcy obiektu.
 13. Korzystanie z ognia może się odbywać pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
 1. rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu,
 2. po zakończeniu pobytu pod wiatą, osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie wygaszono,
 3. w przypadku wykrycia tlącego się drewna, należy je skutecznie zagasić,
 4. w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawiania go bez nadzoru.

 

 1. Zabrania się:
 1. zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu,
 2. dewastacji i zaśmiecania obiektu,
 3. niszczenia i uszkadzania roślin na terenie obiektu,
 4. wchodzenia na górne elementy konstrukcji,
 5. jazdy rowerami i pojazdami mechanicznymi po terenie obiektu.
 1. Nadleśnictwo może wnieść dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z obiektu jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
 2. Korzystający z wiaty i przebywający w jej sąsiedztwie ponoszą  odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z wiat oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu. W związku z tym, w przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz innych nieprawidłowości, należy przed rozpoczęciem korzystania z wiaty zgłosić je właściwemu leśniczemu.
 3. Parkowanie samochodów należy uzgodnić z właściwym leśniczym.
 4. Zwierzęta domowe winny przebywać na uwięzi lub w kagańcach, posiadać aktualne szczepienia, a ich nieczystości winny być niezwłocznie usunięte.
 5. Wstęp na teren obiektu oznacza zapoznanie się z regulaminem obiektu oraz jego akceptację.
 6. Przebywający na terenie wiaty, mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników Służby Leśnej.
 7. Wszelkie uwagi proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Bydgoszcz tel. 52 381 41 08 lub do gospodarzy obiektu – leśniczego ………..…………… lub podleśniczego – ……………………..

 

Numery alarmowe:

 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112
 • Straż pożarna: 998
 • Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Bydgoszcz (od kwietnia do października): 52 381 73 97