Wydawca treści Wydawca treści

Przystanek 3 „Ochrona lasu"

Las, zwłaszcza naturalny, czyli żyjący bez udziału człowieka, podlega ciągłym zmianom. Zmiany te z punktu widzenia człowieka mogą być zagrożeniem dla jego istnienia. Podobnie w lesie gospodarczym, zachodzi wiele procesów, które mogą prowadzić do jego zamierania. Głównym zagrożeniem dla istnienia lasu są owady i grzyby. W leśnictwie rozróżniamy szkodniki owadzie pierwotne i wtórne. Leśnicy prowadzą stały nadzór występowania owadów szkodliwych i prowadzą tak gospodarkę w lesie, aby nie dopuścić do powstania gradacji - nadmiernego rozwoju szkodliwych organizmów. W tym celu corocznie prowadzone są obserwacje szkodliwych owadów i objawów chorób lasu, (np.: usychanie drzew). I tak dla lasów iglastych corocznie przeprowadza się tzw. jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych. Polega to na tym, że w ściółce leśnej poszukuje się kokonów (boreczniki), poczwarek (strzygonia, poproch), gąsienic (barczatka, osnuja) szkodliwych gatunków owadów. Na podstawie ich ilości szacuje się, jakie jest zagrożenie wystąpienia gradacji owadów. W celu ograniczenia ilości szkodliwych owadów leśnicy podejmują wiele działań zwiększające tzw. opór środowiska. Zwiększają bioróżnorodność lasu (sadząc różne gatunki drzew i krzewów) tworzą lepsze warunki do rozwoju wielu grup zwierząt, które następnie żywiąc się owadami szkodliwymi przyczyniają się do poprawy zdrowotności lasu. Dobrym przykładem jest występująca pospolicie sikorka, dla której w lesie sadzi się remizy i wiesza budki lęgowe. Sikorka żywi się głównie owadami, pomagając w walce o utrzymanie zdrowego lasu. Całość prac leśnika jest więc ukierunkowana na utrzymanie stałości istnienia lasu przy maksymalnym wykorzystaniu sił przyrody i jak najmniejszej ingerencji człowieka w środowisko leśne. Wszystkie nasze działania, oparte na siłach przyrody, mają zbliżyć nasz las do lasu naturalnego, gdzie przyroda rządzi się swoimi prawami, zachowując równowagę biologiczną królestwa przyrody, jakim jest las.

Współrzędne GPS:
53°00'51.6"N 18°00'42.9"E
53.014320, 18.011910