Wydawca treści Wydawca treści

Fundusze Europejskie

Nasze nadleśnictwo uczestniczy w projektach, których głównymi celami jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz wzmocnienie ich odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych.

___________________________________________________________________________________________

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

Planowane w ramach projektu zadania na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz obejmują:

 • budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych,
 • zakup dwóch nowoczesnych zestawów wizyjnych do obserwacji lasu, umożliwiających lokalizację i wykrywanie pożarów,                                   
 • doposażenie nowego punktu alarmowo-dyspozycyjnego (PAD) nadleśnictwa.

___________________________________________________________________________________________

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

Planowane w ramach projektu zadania na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz obejmują:

 • budowę zbiornika małej retencji o powierzchni 2000 m2 i głębokości około 1 m na terenie Leśnictwa Białe Błota.


Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Nazwa projektu: "Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo  na terenie  na terenie  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ".

Beneficjent projektu:

Skarb Państwa – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.

Planowany okres realizacji projektu: lata 2018-2019.

Planowane zadania w ramach projektu w roku 2018 obejmują:

 1. Budowę parkingów na ścieżkach rowerowych w terenie obszaru chronionego krajobrazu w leśnictwach  Bielice i Zielonka Nadleśnictwo Bydgoszcz.
 2. Zmianę trasy leśnej ścieżki dydaktycznej Białe Błota .
 3. Opracowanie materiałów edukacyjnych – foldery.
 4. Inwentaryzacja przyrodnicza użytków ekologicznych.
 5. Prace w Rezerwacie Dziki Ostrów.
 6. Oznaczenie leśnej ścieżki  dydaktycznej Dziki Ostrów. Wykonanie miejsca na ognisko.

Planowane efekty projektu:

Ochrona terenów cennych przyrodniczo poprzez poprawę sieci miejsc postojów i usprawnienie ruchu turystycznego.

Kierowanie ruchu turystycznego na tereny atrakcyjne przyrodniczo w taki sposób, aby zminimalizować wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze. Pogodzenie rekreacji i ochrony przyrody.

Zmiana świadomości zwiedzających przez podnoszenie ich wiedzy o przyrodzie.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi3 999 889,21zł i obejmuje dofinansowaniez Funduszu w kwocie 2 334 608,17 zł, co stanowi58,40%, z czego koszt realizacji projektu dla Nadleśnictwa Bydgoszcz wynosi 264 245,00 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie 154 319,08 zł.


Rok z projektem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Minął już rok od zakończenia realizacji projektu pod nazwą „Innowacja organizacyjna oferty edukacji leśnej w Nadleśnictwie Bydgoszcz"

 

Dzięki projektowi realizowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego tereny leśne nadleśnictwa zostały wzbogacone 44 nowymi tablicami edukacyjnymi. Z tablic tych turyści indywidualni i zorganizowane grupy zwiedzające leśne ścieżki dydaktyczne w Białych Błotach i Łochowie dowiadują się wiele o życiu lasu. Przy tablicach zostały ustawione kosze i ławki, które są również często wykorzystywane. W ramach projektu poprawiono wyposażenie sali przyrodniczo leśnej, w której zajęcia mogą się teraz odbywać z wykorzystaniem sprzęt audio-wizualnego. Na trasie ścieżki edukacyjnej w Białych Błotach odnowiono dwie wiaty edukacyjne, ustawiono nowy grill oraz postawiono nowe ogrodzenia remiz dla ptaków i poletka łowieckiego.


Zakończenie prac saperskich

Dla dobra przyrody i bezpieczeństwa ludzi przebywających w bydgoskich lasach.

W styczniu 2014 roku na terenie naszego nadleśnictwa zakończyła się realizacja projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".

W czasie realizacji projektu na obszarze 11,3 hektara przeprowadzono prace saperskie obejmujące: odszukanie, wydobycie i zabezpieczenie pozostałości po detonowanej w czasach wojennych amunicji artyleryjskiej oraz materiałach wybuchowych.

Prace prowadzone były na obszarze leśnictw:

 • Emilianowo - oddział 54 (rejon lasów położonych na południe od byłego Zachemu);
 • Smolno - oddziały: 255-257, 274-277 (okolice węzła drogowego Bydgoszcz-Południe);
 • Zielonka - oddziały: 258-260, 278 (okolice miejscowości Brzoza).

W czasie prac saperzy firmy Eko-Min z Polic wydobyli i zabezpieczyli niemal 4500 sztuk amunicji artyleryjskiej, amunicji strzeleckiej, zapalników, granatów moździerzowych i innych niebezpiecznych przedmiotów. Wydobyto też około 20 ton złomu pochodzenia powojskowego.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość projektu wyniosła 84 750 złotych.


Projekty i fundusze

Projekt „Innowacja organizacyjna edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwa Bydgoszcz” został ukończony.

W okresie dwóch lat odnowiliśmy dwie wiaty edukacyjne, grill i paśnik, wyremontowaliśmy zaplecze socjalne sali przyrodniczo leśnej, wyposażyliśmy salę w sprzęt audio – wizualny, wymieniliśmy na nowe 40 tablic edukacyjnych, a na ścieżce edukacyjnej pojawiły się nowe ławki i kosze. Na ścieżce edukacyjnej powstały remizy leśne i poletko łowieckie, wykonano również nowe ogrodzenia. Łącznie w ramach projektu wydano 101 416,04 złotych z czego dofinansowanie wyniosło 57 763,60 zł.