Wydawca treści Wydawca treści

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Bydgoszcz,
ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez:

1. adres e-mail: bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl;

2. telefonicznie: 52 38 14 108;

3. pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem na adres
e-mail:
iod@comp-net.pl
.

PODSTAWA
PRAWNA
I CELE
PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, poszerzania społeczności jego sympatyków oraz utrzymywania z nimi kontaktu, a także w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilem Facebook, z uwzględnieniem zasad prywatności określonych przez Facebook (https://www.facebook.com/privacy/ explanation). Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

ŹRÓDŁO DANYCH

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników portalu.

ODBIORCY DANYCH

Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook,
a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania profilu przez Użytkowników.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepis szczególny
nie stanowi inaczej.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie.

INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA
DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

Informacje kontrolowane przez Facebook Ireland zostaną przekazane lub przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności (więcej: https://www.facebook.com/policy.php).

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia
w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (więcej: https://www.facebook.com/about/privacyshield
).