Wydawca treści Wydawca treści

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Nadleśnictwie Bydgoszcz:

p. Patryk Makowski

iod@comp-net.pl

 

Nadleśnictwo Bydgoszcz uprzejmie informuje, że nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne itp.) poza prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi w ramach naborów ogłaszanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz. Wszelkie dokumenty złożone tradycyjnie lub drogą elektroniczną poza procedurą ogłoszonych naborów, pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną niezwłocznie odesłane, a wiadomości e-mail zostaną trwale usunięte ze wszystkich adresów mailowych Nadleśnictwa.

 

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jest Nadleśnictwo Bydgoszcz, ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota. Państwa dane osobowe, będą przetwarzanie w celu weryfikacji posiadania uprawnień do korzystania ze świadczeń oraz obsługi ich wypłaty z ZFŚS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Państwa dane osobowe, będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP. Szczegółowe informacje, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu, znajduje się na stronie internetowej:
http://www.bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych
oraz w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeniowej. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl.