Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 30 - Bagienko śródleśne

Większość naszych lasów, znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej.

Dodatkowo,  ponad 150 ha, w których skład wchodzą głównie bagna i łąki śródleśne, zostało uznanych za użytki ekologiczne.

W ten sposób Leśnicy chronią i troszczą się o śródleśne bagienka, które możemy nazywać naturalnymi filtrami i rezerwuarami wody. Występują na terenach stale lub okresowo podmokłych, porośniętych łąkowo-bagienną i błotną roślinnością. Odgrywają ważną rolę, poprawiając uwilgotnienie sąsiadujące z nimi fragmenty lasu, a także, tworzą środowisko, w którym żyje wiele gatunków roślin i zwierząt trwale związanych z wodą. Tworzą więc, one niekiedy siedlisko dla bardzo rzadkich i podlegających ochronie gatunkowej form życia. Możemy tu spotkać: pająki, owady (ważki, chrząszcze, motyle, muchówki), płazy (traszki, kumaki, żaby, ropuchy), gady (zaskrońce), drobne ptaki śpiewające i ssaki (myszy, norniki, piżmaki). Bagno stanowi także funkcje wodopoju, który możemy zaobserwować przy ścieżce.