Asset Publisher Asset Publisher

Przystanek 1 „Rezerwat Przyrody Dziki Ostrów w obszarze NATURA 2000"

Znajdujemy się na terenie lasów Nadleśnictwa Bydgoszcz w leśnictwie Smolno oddział 306. Na tym terenie w 1977 roku, na powierzchni prawie 75 hektarów, został utworzony rezerwat leśny "Dziki Ostrów". Celem ochrony powstałego rezerwatu jest porastająca ten teren dąbrowa świetlista (Potentillo albae-Quercetum) z rzadkimi gatunkami występującymi w runie leśnym. Teren rezerwatu to wyspa leśna wśród łąk. Wyspę tą tworzą pagórki wydmowe, które porasta las dębowy, mieszany lub sosnowy. Jest to dosyć charakterystyczny kształt krajobrazu tutejszych łąk. W dalszym terenie występują takie wzniesienia w postaci "półwyspów" lasu - oddział 311, 322, lub pojedynczych wysp - uroczysko "dębowa góra"- oddział 328. Tereny te są dość żyzne, stąd też porośnięte są lasem dębowym oraz mają bardzo ciekawe i rzadkie rośliny runa, takie jak: kosaciec syberyjski, podejźrzon księżycowy, buławik czerwony, podkolan zielonawy, pszczelnik wąskolistny, kruszczyk szerokolistny, sasanka łąkowa, lilia złotogłów, dzwonek szczeciniasty, storczyki.

W Polsce najważniejszą ustawą dotyczącą środowiska przyrodniczego jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W ustawie tej i w rozporządzeniach do niej wydanych zawartych jest większość przepisów wykorzystywanych do zachowania cennych przyrodniczo obszarów naszego kraju. W niej to podanych jest dziesięć form ochrony przyrody występujących w Polsce. Wszystkie te formy mają różnorodne zadania i są powoływane przez różne administracje publiczne: Radę Ministrów, Ministra Środowiska, Wojewodę, Starostę, Wójta. W Polsce do 2016 roku utworzono następujące ilości form ochrony przyrody:

  1. Parki narodowe – 23 szt.
  2. Rezerwaty przyrody-1496 szt.
  3. Parki krajobrazowe – 122 szt.
  4. Obszary chronionego krajobrazu – 385 szt.
  5. Obszary NATURA 2000 – 849 szt.
  6. Pomniki przyrody – 36 510 szt.
  7. Stanowiska dokumentacyjne – 167 szt.
  8. Użytki ekologiczne – 7130 szt.
  9. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe – 339 szt.

W Polsce jest chronionych gatunkowo wiele roślin i zwierząt zaliczonych do wymierających, rzadkich i zagrożonych.

Ogółem ponad 30 % powierzchni kraju objętych jest różną formą ochrony. Wynika to nie tylko z dużych walorów przyrodniczych naszego kraju, ale również z zagrożenia, jakie wynikają dla tych terenów w związku z rozwojem cywilizacyjnym. Rozbudowa miast, terenów przemysłowych i szlaków komunikacyjnych wymagają takiego zarządzania środowiskiem, aby terenów najbardziej wartościowych przyrodniczo nie ubywało, a tam gdzie jest to możliwe redukowano szkodliwe oddziaływanie nowych inwestycji (np.: przejścia drogowe dla zwierzyny).

W 2019 roku rezerwat: "Dziki Ostrów" został objęty obszarem NATURA 2000. Jest to program Unii Europejskiej służący zachowaniu cennych typów siedlisk oraz gatunków, które uważane są za zagrożone w skali całej Europy.

Współrzędne GPS:
53°01'03.1"N 18°00'39.0"E
53.017530, 18.010820