Asset Publisher Asset Publisher

Realizacja projektu z EFRR w Nadleśnictwie Bydgoszcz w 2019 roku

Informacja o postępach w realizacji programu z EFRR

W ramach projektu osi priorytetowej 4. region przyjazny środowisku i działań 4.5. ochrona przyrody RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Nadleśnictwo Bydgoszcz realizuje w latach 2018-2019 projekt pod nazwą  „Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Toruniu”.

W 2019 roku w ramach tego projektu poprawiono zagospodarowanie turystyczne i edukacyjne lasu na terenie nadleśnictwa. Utworzone zostało arboretum i przystanek edukacyjny dla najmłodszych - „mikroszkółka”. Wyremontowane zostały również mostki na trasie leśnej ścieżki dydaktycznej Białe Błota.