Lista aktualności Lista aktualności

UDODO

 Szanowni Państwo;

Administrator danych osobowych - Główny Inspektor Straży Leśnej przywiązując szczególną wagę
do poszanowania Państwa prywatności dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo
danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami w zakresie

zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
w szczególności  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Straży Leśnej
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 – 589-82 -14;
  e-mail:
  udodo@lasy.gov.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się
  w sprawie Pana/ Pani danych osobowych kierując korespondencję na adres siedziby
  Administratora telefonicznie – +48 668 – 489 – 563 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  na adres:
  udodo@lasy.gov.pl
 3. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się
  z Nadleśnictwem Bydgoszcz z siedzibą w Białych Błotach przy ul. sosnowej 9, 86-005 Białe Błota, nr telefonu: +48 52-381-41-08;
  Straż Leśna +48 52 381-73-88
  lub pisząc na adres mailowy:straz.bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl
 4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania,
  wykrywania i zwalczania czynów zabronionych na zasadach określonych w ustawie
  z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
  z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Głównego Inspektora Straży
  Leśnej są przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w szczególności jej art. 45
  ust. 1 pkt 3, art. 47 oraz art. 48a.
 6. Państwa dane przetwarzane we wskazanych powyżej celach mogą być przechowywane przez okres
  niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej niż 10 lat chyba,
  że przepis prawa stanowi inaczej.
 7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane organom publicznym, a także podmiotom
  współpracującym z Głównym Inspektorem Straży Leśnej, takim jak inne jednostki
  organizacyjne Lasów Państwowych, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi
  archiwizacji i obsługi serwisowej. Odbiorcy ci zobowiązani są również do należytej ochrony
  ujawnionych im danych osobowych.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane w przypadku naruszenia jej praw przysługuje prawo
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem
  nadzorczym w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych.

Skargę można wnieść za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej
na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
e-mailem: kancelaria@uodo.gov.pl lub
listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
  osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie
  danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
  w szczególności jej przepisów zawartych w  artykule od  22 do 25.