Lista aktualności Lista aktualności

Rozpoczynamy realizację projektu z EFRR

   W ramach projektu osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku i działań 4.5. ochrona przyrody RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego  „Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”

   Nadleśnictwo Bydgoszcz wykona szereg zadań polepszających stan środowiska przyrodniczego oraz poprawiających dostępność terenów leśnych. Już w 2018 roku powstaną dwa nowe miejsca postoju do obsługi ścieżki rowerowej „Lotnisko – Stryszek” , wykonane będą prace w rezerwacie „Dziki Ostrów” , wyznaczone nowe trasy na ścieżkach dydaktycznych w Białych Błotach i w leśnictwie Smolno.  Zostanie zrealizowana również inwentaryzacja przyrodnicza użytków ekologicznych w nadleśnictwie i wydane foldery informacyjne o zasobach przyrodniczych terenów leśnych  nadleśnictwa.