Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na stanowisko podleśniczego

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko podleśniczego

W oparciu o Zarządzenie nr 31/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia wewnętrznej rekrutacji kandydatów do zatrudnienia w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz jednostkach nadzorowanych
Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz
ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko podleśniczego
1. Organizator naboru:
Nadleśnictwo Bydgoszcz
ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota
2. Wymiar etatu i rodzaj umowy:
1. Praca w pełnym wymiarze.
2. Zatrudnienie na czas określony jednego roku z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
3.Wynagrodzenie zgodne z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 r. z późniejszymi zmianami.
4. Świadczenia socjalne i zdrowotne.
3. Adresaci naboru:
W rekrutacji mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP, jak również osoby, które na dzień 02.04.2020 r. posiadały status pracownika PGL LP.
4. Zakres obowiązków i odpowiedzialności dla stanowiska:
• wykonywanie wszelkich czynności techniczno - gospodarczych, administracyjnych i ochronnych w zakresie obejmującym realizację zadań ustalonych dla leśnictwa na polecenie leśniczego lub z własnej inicjatywy w tym:
• ochrona granic leśnictwa,
• ochrona lasu przed czynnikami szkodo twórczymi,
• wykonywanie czynności zwalczających szkodnictwo leśne oraz ochrona mienia, banie o zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów i obiektów leśnych,
• nadzór nad wykonawstwem prac leśnych
• przestrzeganie i egzekwowanie od wykonawców realizacji prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i procedurami,
• pomiar i rejestracja pozyskanego drewna,
• dokonywanie odbioru robót i obmiarów realizowanych prac,
• wydawanie drewna w oparciu o dokumenty rozchodowe,
• informowanie leśniczego o przebiegu swojej pracy.
• Szczegółowy zakres pracy zostanie określony po zatrudnieniu
5. Wymagania niezbędne:
• Spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust. 2 pkt 1 - 5, 7 - 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2020 poz. 1463),
• wykształcenie leśne średnie,
6. Dodatkowym atutem będzie:
• prawo jazdy kategorii B oraz zgoda na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
• znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,
• doświadczenie w pracy na stanowisku podleśniczego,
• teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy o lasach, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśny,
• gotowość do pracy w ramach pełnienia dyżurów p-poż.,
• zdany egzamin do służby leśnej,
• wykształcenie leśne wyższe,
7.Dokumenty wymagane obligatoryjnie w I etapie postępowania:
• CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
• List motywacyjny z adresem do korespondencji (w tym adres elektroniczny) oraz numerem telefonu,
• Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych,
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 45 ust. 2 pkt 1 - 5, 7 - 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2020 poz. 1463),
• Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
• Wymienione wyżej dokumenty winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku złożenia kserokopii wymaganego dokumentu kandydaci zobowiązani są okazać ich oryginały przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.
8. Forma i termin składania dokumentów rekrutacyjnych:
Kandydaci zobowiązani są do składania dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl lub w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podleśniczego”.
Termin przesyłania dokumentów do dnia 24.05.2021 r. do godziny 12:00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 52 3817389
9. Tryb postepowania rekrutacyjnego w formie 3 etapów :
I etap - weryfikacja otrzymanych dokumentów, sprawdzenie formalne oraz ocena poszczególnych ofert pod względem ofert innych kandydatów zakończona wyborem maksymalnie 10 osób, których dokumenty zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.
II etap – ocena kwalifikacji zawodowych, wiedzy, umiejętności oraz predyspozycji kandydatów na stanowisko podleśniczego zakończona wyborem maksymalnie 3 osób, które zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.
III etap – wybór kandydata na pracownika spośród grupy maksymalnie 3 osób, którego ostatecznie dokona Nadleśniczy Nadleśnictwa na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną.
10. Dodatkowe informacje:
1. Kandydaci wyłonieni w drodze wstępnego wybory zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Nadleśnictwo nie odsyła złożonych dokumentów, dokumenty można będzie odebrać w ciągu 14 dni po przeprowadzonej rekrutacji - po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone a aplikacje złożone elektronicznie odrzucone na każdym z etapów postępowania rekrutacyjnego, zostaną trwale usunięte z systemu elektronicznego.
3. Nadleśnictwo nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
4. Nadleśnictwo Bydgoszcz nie zapewnia mieszkania dla pracownika.
5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.