Lista aktualności Lista aktualności

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Bydgoszcz w ramach zadania zleconego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Starostę Bydgoskiego nadzoruje łącznie 263 ha lasów niepaństwowych.

Lasy prywatne w Polsce obejmują własność: osób fizycznych, wspólnot gruntowych, spółdzielni produkcyjnych,  kółek rolniczych i inne (np. kościelne). Stanowią one około 17,2% wszystkich lasów. Rozmieszczenie lasów prywatnych jest bardzo zróżnicowane. Przeciętna zasobność wynosi około 124 m3 na 1 ha powierzchni zalesionej.

Lasy prywatne powierzone są nadzorowi wojewody i starosty. Przedmiotem nadzoru pozostaje: realizacja przez właścicieli lasów obowiązku wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej, prowadzenie gospodarki zapewniającej trwałe utrzymanie lasu. Powierzenie nadzoru następuje w drodze porozumienia określającego zakres nadzoru oraz warunki finansowe (odpłatność na rzecz Lasów Państwowych).

Do najważniejszych zadań w ramach nadzoru należą:

  • ocena prowadzenia gospodarki leśnej;
  • szkolenie i informowanie o potrzebach wykonania niezbędnych zabiegów w posiadanych lasach;
  • doradztwo w zakresie gospodarki leśnej;
  • zatwierdzanie i nadzorowanie wykonywania uproszczonych planów urządzania lasu;
  • wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegającym powstawaniu i rozprzestrzenianiu pożarów i nadmiernie rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
  • cechowania drewna pozyskanego w lasach.

Lasy nadzorowane przez Nadleśnictwo Bydgoszcz to powierzchnie bardzo rozdrobnione, często zmieniające właścicieli  na co wpływ ma ich położenie w otoczeniu dużej aglomeracji miejskiej.

Kontakt do osoby zajmującej się nadzorem nad lasami innych własności, legalizacją drewna w nich pozyskanego i poradami dla ich właścicieli w zasięgu działania Nadleśnictwa Bydgoszcz: